រៀនទ្រសោបទបើនាងបុកស្រូវ learn tro học đàn cò khmer| pleng Khmer

រៀនទ្រសោបទបើនាងបុកស្រូវ learn tro học đàn cò khmer| pleng Khmer

Học đàn cò Khmer dễ dàng với người mới học
Kênh với nhạc cụ Khmer
Mong mọi người ủng hộ để có động lực làm những video mới
có bán nhạc cụ Khmer liên hệ Facebook Yạk Taek 🌷❤️
#រៀនទ្រសោ #learn tro khmer


Tag liên quan đến រៀនទ្រសោបទបើនាងបុកស្រូវ learn tro học đàn cò khmer| pleng Khmer

học đàn guitar,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại dayhocdan.edu.vn

Bài khác  Nastya chơi với chú mèo con và học màu sắc! Câu chuyện giáo dục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *