ហេតុអ្វីសេចក្តីស្រលាញ់នាំឱ្យកើតពៀរ? សាន សុជា [San Sochea QA]

ហេតុអ្វីសេចក្តីស្រលាញ់នាំឱ្យកើតពៀរ? សាន សុជា [San Sochea QA]

ហេតុអ្វីសេចក្តីស្រលាញ់នាំឱ្យកើតពៀរ?
សម្តែងដោយៈ លោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា (Ven. San Sochea)
——————————————————–
ធម្មទានដោយ៖ ឧបាសក តេ វិចិត្រ
Website: https://www.sansochea.org
Telegram: https://t.me/dharmatv


Tag liên quan đến ហេតុអ្វីសេចក្តីស្រលាញ់នាំឱ្យកើតពៀរ? សាន សុជា [San Sochea QA]

học đàn organ,san sochea,សាន សុជា សំណួរ ចម្លើយ,san sochea សំណួរ ចម្លើយ,សាន សុជា,San Sochea Q&A,san sochea question and answer,san sochea q&a,Mix – San Sochea Q&A,ស្តាប់ធម៌,ហេតុអ្វីសេចក្តីស្រលាញ់នាំឱ្យកើតពៀរ

Xem thêm các video khác tại dayhocdan.edu.vn

Bài khác  Dạy Đàn Organ ''CẢM ÂM - Bài 2'' Hay & Bổ ích - Thiện Organ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *